- entrevistes -
Caroline Graham Hansen
Publicat el 12 de juny 2020

(At the end of the article, there is a complete version in English.)

Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995) és coneguda per ser una de les millors jugadores del món d'avui dia. Fa més d'un any que va signar amb el FC Barcelona i, de moment, ja porta tres títols: la Copa Catalunya, la Supercopa d'Espanya i la Primera Iberdrola, i encara que la Primera Divisió va acabar d'hora per culpa de la Covid-19, encara té oportunitats de guanyar la Women's Champions League l'agost.

A la seva primera temporada amb el Barça ha marcat 9 gols i 15 assistències en 20 partits. Ha estat una de les components més important de l'equip en una temporada en la qual han estat les més dominants a Espanya. Graham Hansen forma part del trio d'atac amb Jenni Hermoso i Asisat Oshoala, el qual s'ha convertit en un dels més perillosos d'Europa.

Arran de l'aturada per la Covid-19, s’han destacat les desigualtats entre el futbol femení i el masculí: la lliga masculina ha tornat, però la femenina va acabar d'hora i la Reial Federació Espanyola de Futbol no reconeix, oficialment, les jugadores de la Primera Iberdrola com a professionals. Malgrat tot, Graham Hansen confia que les coses canviïn, però cal més suport econòmic per als clubs femenins.

Com has passat el temps durant l'aturada?

He estat a casa, a Noruega, amb la família, entrenant i mantenint-me en forma per un esperat retorn al futbol. Ara sabem que no serà fins a la pretemporada del juliol, la qual cosa ha estat un alleujament, ja que finalment hem tingut una resposta clara sobre què ens espera.

Com ha estat la primera temporada amb el Barça, guanyar 3 trofeus i competir a la Champions League?

Ha estat una primera temporada meravellosa. He jugat al costat de tantes jugadores bones, he conegut tanta gent fantàstica i he après coses noves que m'han millorat com a jugadora i com a persona de moltes maneres. Tenim un equip fantàstic i seria increïble continuar demostrant-ho a la competició més gran.

Creus que és injust que torni la lliga masculina, però no la femenina?

Tots volíem acabar la temporada. Si no ha passat, hem de confiar que és per garantir la seguretat de totes les jugadores i dels clubs en la situació en què ens trobem. Si la lliga tingués els marcs establerts amb un criteri professional per a tots els clubs, crec que ara entrenaríem per poder acabar la temporada. Es tracta de finançar les jugadores i el personal de l'entorn professional, la qual cosa és necessària per entrenar diàriament. Quan es produeix una situació com aquesta, la manca d'entorns professionals i de fortalesa econòmica posa fi a les nostres possibilitats per jugar partits i demostra la importància de tenir criteri i suport econòmic a la lliga des del primer moment.

Has acabat la lliga amb més assistències i com a una de les màximes golejadores. Ha estat fàcil adaptar-se a un nou equip?

Tot l'equip m'ha cuidat molt des del primer moment, cosa que ha facilitat l'adaptació ràpida i he pogut conèixer com es fan les coses dins de l'equip, al camp I dins de l’entorn del club. Sentir-se acollida i tenir confiança des del primer moment ha trencat el gel per poder seguir concentrada en tenir un bon rendiment i ajudar l'equip de la millor manera possible.

 

És agredolç acabar la lliga d'aquesta manera tenint en compte el bé que li has fet a l'equip?

Crec que tothom volia jugar a la lliga de la manera que se suposava que havia de ser. Amb un avantatge de nou punts, crec que només era qüestió de temps fins que aconseguíssim el títol. Vull tornar a guanyar la temporada vinent, a més de demostrar que no importa si queden vuit partits o no, també guanyarem quan es disputi tota una temporada.

Per què creus que la Federació Espanyola no reconeix oficialment les dones com a jugadores professionals?

Cal preguntar-ho. El FC Barcelona reconeix allò que fem com a esport professional i nosaltres com a jugadores professionals. Si el club més gran del món ho fa, crec que només és qüestió de temps fins que la federació espanyola es decideixi a fer-ho també.

Ha estat la teva primera temporada i ja t’has convertit en una de les preferides dels culers. Has sentit una bona acollida per part dels aficionats?

Em vaig sentir a casa des del principi. Estic molt agraïda per l'amabilitat que he rebut per part dels fans. M'ha ajudat a jugar bé i també ha estat especial per a mi jugar a casa. Saber que tens l'estadi amb tu aporta una sensació molt especial i augmenta la diversió de jugar a futbol.

Foto: Alex Caparrós / Getty Images

Com compararies la Primera Iberdrola i la Frauen-Bundesliga?

La lliga alemanya és molt física pel que fa als duels, els enfrontaments i l'estil de joc són més directes. La lliga espanyola té molta qualitat tècnica dins de l'equip, té jugadors agressius a l'un contra un i els equips fan servir molt més el joc de possessió per enderrocar els adversaris.

D'entre les teves companyes blaugranes, amb qui has creat millor connexió al terreny de joc?

He de dir que amb Torrejón. Ens hem entès mútuament des del principi al costat dret quan juguem. Sembla que sempre sap on i què vol fer l'altre. És molt natural i s'ho passa molt bé combinant al costat dret. També m'ajuda a defensar de la millor manera possible.

En què penses quan t'enfrontes a una defensora en l'un contra un? D'alguna manera, sempre aconsegueixes superar-les...

La forma més senzilla és sovint la millor: no complicar les coses. Gaudir assumint riscos.

L'equip blaugrana està preparat per vèncer el Lyon o el Wolfsburg si es reunissin a la Champions League?

Jo crec que sí. Hem millorat molt durant aquesta temporada i el nostre objectiu final és ser les millors d'Europa. Si volem ser les millors, hem de vèncer els millors equips, i durant els últims anys ha estat el Lyon I el Wolfsburg. Crec que tenim el que ens fa falta.

Foto: Getty Images

S'hauria d'obrir el Camp Nou perquè el Barça Femení pugui jugar?

Seria un somni. Espero que, si passa, es pugui fer amb un estadi ple. Els somnis es fan realitat, així ho espero i ho desitjo.

El fet que les lligues femenines hagin acabat tan aviat afectarà l'esport femení?

Diria que, després de finalitzar la lliga, ha assenyalat el buit que encara hi queda entre el futbol femení i el masculí, i que encara hi queda molta cosa a fer abans que les jugadores femenines tinguin les mateixes possibilitats i la mateixa acceptació. Seguirem pressionant per demostrar la nostra vàlua.

Quines esperances tens posades en el Barça de cara a la temporada que ve? I en el futbol femení de cara als anys vinents?

Espero que, i crec que continuarem guanyant títols i desenvoluparem el joc en equip per assolir els nostres objectius. Hi ha molt de talent en aquest equip, així que tinc moltes ganes de tornar a veure tothom i seguir avançant cap a allò que volem i cap al nivell en què sabem que podem jugar. El joc femení en general continuarà creixent. Serà també un viatge que val la pena de parar-hi atenció.

"Mot per mot"

 

 


Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995) is known as one of the best players in the world right now. She signed with FC Barcelona a little over a year ago and currently has three titles: Copa Catalunya, Spanish Super Cup and the Primera Iberdrola, and although the First Division ended early due to the circumstances of Covid-19, she still has chances to win the Women’s Champions League which returns in August.

In her first season with Barça, she has scored 9 goals and had 15 assists in 20 games. She has been one of the most important components of the team in a season where they’ve been the most dominant club in Spain. Graham Hansen forms part of the trident with Jenni Hermoso and Asisat Oshoala, which has become one of the most dangerous attacking trios in Europe.

The football break due to Covid-19 has highlighted the inequalities between women's and men's football: the men's league has returned but the women's league ended early and the Royal Spanish Football Federation doesn’t officially recognize the Spanish league players as professionals. However, Graham Hansen is confident that things will change but more financial support for women's clubs is needed.

How have you been spending your time during the break of football? 

I have been home in Norway with my family. Training and keeping fit for an eventual return to football. Now we know it won't be until July for preseason, which has been a relief to finally have a clear answer to what’s up next for us. 

How has your 1st season with Barça, winning 3 trophies and still competing for the Champions League?

It has been a wonderful first season. Playing alongside so many good players, getting to know so many fantastic people and to learn new things that have developed me as a player and person in so many ways. We have a fantastic team and it would be amazing to continue to prove that in the biggest competition for club teams. 

Do you think it’s unfair that the men’s league returned but not the women’s League?

We all wanted to finish the season. It has not happened, we have to trust that its for the safety of all the players and the clubs in this situation. If the league would have the frames set for a professional criteria for all the clubs in it, I do believe that we would be training to finish the season now. It’s a matter of money, to give the players and staff the professional surroundings they need to perform at their level everyday. When a situation like this happens, the lack of professional everyday surroundings and economic muscles, puts a fast stop to our possibilities to play our game, and shows the importance of having this criteria and money support from the very beginning in the league. 

You finished the league with the most assists and as one of the top scorers, was it easy for you to adapt to a new team? 

All the people in the team have taken very good care of me from the very beginning which has made it easy to adapt fast and to get to know how things are done inside the team, on the field and around the club. Feeling welcomed and trusted from the very beginning has been a real icebreaker to keep focused on performing well and help the team in the best way possible. 

Is it bittersweet ending the league this way considering how well the team had been doing?

I think everyone wanted to play through the league in the way it was supposed to. I do think it was just a matter of time before we would have secured the title with a gap of 9 points already. I want to win again next season as well just to prove that it wouldn’t have  mattered if there were 8 games left or not, that we can also win it when playing a whole season through. 

Why do you think the Spanish Federation doesn’t officially recognize women as  professional players? 

You have to ask them. Barcelona as a club recognises what we do as professional sport and us as professional players. So if the biggest club in the world does it, I believe its only a matter of time before the Spanish Federation chooses to follow. 

It’s your 1st season and you’ve already become a fan favorite, have you felt well received by the fans? 

I felt home here from the very beginning. I’m very thankful for the kind welcome I have received from the fans. It has helped me perform well and also made it so special to play at home. Knowing you have the stadium with you, gives such a special feeling and boosts the fun playing the fantastic game called football. 

How does the Primera Iberdrola compare to the Frauen Bundesliga? 

The German league is a very physical one in terms of duels, tackles and how direct the style of play is. The Spanish league has a lot of technical quality inside the team, aggressive players in the 1 vs 1 and the teams use the possession game a lot more to take down their opponents. 

Of your Barça teammates, who have you created the best connection to on the pitch? 

I have to say Torrejón. We have had a mutual understanding from the very beginning on the right side when we play. The other seems to always know what and where the other wants to go or play. It feels very natural and it’s fun combining upwards on the right side. She also makes me better in defending by always covering my back and helping me defend in the best possible way. 

What are you thinking of when you face a defender one on one as you somehow always manage to get past them? 

Just the simplest way is often the best. Don’t over complicate stuff. Enjoy taking risks. 

Does this Barça team have what it takes to beat Lyon or Wolfsburg if they were to meet in the Champions League? 

I do believe so. We have improved so much through this season, and our ultimate goal is to be the best in Europe. If we want to be the best, we have to beat the best teams, and for the last few years that has been Lyon and Wolfsburg. I believe we have what it takes. 

Should the Camp Nou be opened for Barça Femeni to play in? 

It would be a dream. I hope that if it happens it can be done with a full stadium. Dreams do really come true, so I choose to hope and wish for this one. 

Will ending the women’s leagues early hurt the women’s game? 

I would say that by ending the league early, it points out the gap still remaining between women and men’s football and that there’s still a lot left to be done before we as women’s players have the same possibilities and acceptance inside our game. We will keep pushing to show our worth. 

What hopes do you have for Barça next season but also women’s football in general for the next few years? 

I hope, and believe, that we as a team will keep winning titles and develop our game as a team to reach our goals. There's so much talent in this group so I’m really looking forward to seeing all the girls again and keep pushing forward towards what we want, and towards the level we know we can play on. The women’s game in general will keep on growing. It will be a journey worth paying attention to.

 

— El més vist —
— Hi té a veure —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —