Clergues
Per Gerard Boada , Gisela Boada i Óscar Gallego
Publicat el 15 de febrer 2022

La creació d’una comissió per in­vestigar els abusos sexuals de l’Es­glésia espanyola va passar el primer filtre l’1 de febrer, després que ERC, EH Bildu i Unidas Podemos presentessin la proposta a la tau­la del Congrés i aquesta, posteri­orment, aprovés l'admissió per tramitar-la.

La següent fase serà votar a favor o en contra de la cre­ació de la comissió en el Ple parla­mentari. En la mateixa línia, el mi­nistre de Presidència, Félix Bolaños, ha proposat obrir una via d’inves­tigació a través de la institució del Defensor del Poble, per tal d’avan­çar en aquest assumpte.

Es tracta d’un fet sense prece­dents, ja que Espanya gairebé no compta amb dades públiques que assenyalin el nombre d’abusos per part de l’Església. Fins el moment només es coneix el recompte de 200 denúncies a sacerdots entre 2001 i 2021 que va presentar la Confede­ració Episcopal Espanyola (CEE).

La recent publicació d’informes a Ale­manya i França, que mostren da­des alarmants de violacions i abu­sos a menors per part de la institu­ció eclesiàstica, ha posat de mani­fest la necessitat de crear organis­mes que investiguin aquests fets. Aquests dos països compten amb Comissions Independents d’Inves­tigació, una alternativa que la CEE creu que seria millor i aportaria xi­fres similars.

Bèlgica, per la seva part, presen­ta un model de Comissió Parlamen­tària que podria assemblar-se a la proposta presentada al Parlament espanyol si s’acaba aprovant aquest projecte.

Alemanya: model d'investigació independent

Alemanya fa anys que investiga els casos d’abusos sexuals per part de l’Església Catòlica. Totes les inves­tigacions han estat impulsades per la pròpia institució. L’últim infor­me, publicat la setmana passada i encarregat a la Comissió d’Investi­gació Independent per part de l’ar­quebisbe de Munic a un bufet d’advocats, revela que 497 persones van ser víctimes d’abusos en aquella ar­xidiòcesi entre 1945 i 2019. Molts d’ells, explica l’informe, van con­tinuar exercint les seves funcions després de saber-se les seves im­plicacions en violacions de menors.


Alemanya revela que 497 persones van ser víctimes a l'arxidiòcesi de Munic


El mateix document apunta que el Papa emèrit Benet XVI va enco­brir almenys quatre abusos come­sos entre 1977 i 1982, durant els anys que va ser arquebisbe d’aquella ar­xidiòcesi. En declaracions al Va­tican News, el seu secretari, Mons. Georg Gänswein, va assegurar que el Papa no coneixia l’informe i que “manifesta la seva commoció i ver­gonya pels abusos a menors come­sos per clergues”.

Un dia després de la publicació i l’acusació d’inacció per part d’alts càrrecs de la institució, la Fiscalia de la ciutat de Munic ha anunciat que investigarà 42 casos d’abusos denunciats per l’Església.

Bèlgica: dues alternatives de denúncia

L’Església Catòlica de Bèlgica ha donat dues alternatives a les vícti­mes d’abusos sexuals. La primera via és a través d’una petició de la Co­missió Parlamentària Especial pel tractament d’abusos sexuals i fets de pederàstia en el marc d’una rela­ció d’autoritat, en col·laboració total de la institució eclesiàstica: el Cen­tre d’Arbitratge. L’altra solució són els punts de contacte. Se n’han creat deu, un per cada una de les vuit diò­cesis i un per tots els òrgans i con­gregacions religioses de llengua ho­landesa.

A Bèlgica els escàndols van co­mençar-se a fer públics a partir del testimoni d’un bisbe que abusava de dos dels seus nebots. La Comis­sió d’Arbitratge ja no funciona, pe­rò va registrar 628 denúncies, mal­grat que no totes les víctimes van rebre una compensació econòmica.

Els punts de contacte en van rebre 426 quan, segons les dades de El País, l’Església va indemnitzar els dam­nificats dels casos acceptats amb 4,6 milions d’euros. Els punts de contacte encara segueixen acces­sibles. Totes les dades van ser pu­blicades a l’informe Abusos sexua­les a menores en una relación pasto­ral en la Iglesia de Bélgica.


Bèlgica va indemnitzar la majoria de les víctimes amb 4,6 milions d’euros


El 2021, els deu punts de contactes es van reduir a dos per denúncies de comportaments sexual transgres­sor en el context d’una relació pas­toral. Un és per diòcesis i congre­gacions de llengua francesa i l’al­tre per diòcesis i congregacions pe­rò de llengua holandesa.

França: el fracàs de la Comissió Parlamentària

França compta amb una Comissió Independent sobre Abusos Sexuals a l’Església (CIASE) des del novem­bre del 2018, moment en el qual es va començar a destapar l’engranat­ge d’abusos sexuals que durant anys havien estat silenciats per la Insti­tució.

Concretament a partir del cas de Barbarín, el Bisbe de Lyon que va ser condemnat el 2018 —i posteri­orment absolt pel Tribunal d’apel·lacions el 2020— per haver silenci­at durant anys els abusos per part del pare Preynat malgrat di­verses víctimes havien acudit a ell per demanar-li que l’apartés de les se­ves funcions parroquials estreta­ment lligades a menors.

Aquest cas va servir per iniciar un procés amb la voluntat d’aca­bar amb la cultura del silenci. Aquell mateix any, i en el marc del cas Bar­barín, es formalitza el 20 de novem­bre la creació del CIASE. La propos­ta es va impulsar per la Conferència de Bisbes de França (CEF) i la Con­ferència de Religiosos de Fran­ça (CORREF).


El CIASE francès està format per professionals tant religiosos com laics de tot el país


Naixia amb l’objectiu d’identificar víctimes d’aquest tipus d’abusos per tal de refer els fets perquè no quedin impunes amb el pas del temps. La comissió està composta per professionals del dret, medicina, educació, història i treball social, tant religiosos com laics.

la carta de la seva missió, van ma­nifestar la seva intenció d’elabo­rar informes regulars per investi­gar la qüestió. Un dels últims, publicat l’octubre del 2021 revela que 216.000 menors havien estat vícti­mes d’abusos sexuals a França per part de membres de l’Església des del 1950, amb més de 3.000 religi­osos implicats. El document també afegeix una sèrie de recomanacions tant institucionals com culturals per impedir i prevenir que es repeteixin aquestes actuacions.

Malgrat que el president del CI­ASE és Jean-Marc Sauvé, vicepre­sident d’Honor del Consell d’Estat, la proposta perquè esdevingués una comissió parlamentària va ser re­butjada pel Senat a finals el 2018.

Portugal: l'Església crea una comissió independent

La Conferència Episcopal Portuguesa ha creat una comissió independent per investigar els casos d’abús sexual a l’Església. L’anunci es va fer després d’una assemblea que va reunir als bisbes de 21 diòcesis diferents.

El 2020 la Conferència ja va crear unes comissions de protecció de menors. L’actual, en canvi, es remunta al passat. Estudiarà els casos de pederàstia des del 1950 fins al 2022, amb l’objectiu d’enviar l’informe amb els resultats a finals d’any.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —