El Síndic de Greuges afirma que la llei permet repartir els exàmens de les PAU en català 
Per ACN
Publicat el 08 de juny 2021

El Síndic de Greuges assenyala que el marc normatiu "empara plenament" repartir a l'inici els exàmens en català a les PAU i que, a demanda, es distribueixin en les altres llengües oficials, com són el castellà i l'aranès. En un comunicat, la institució indica que adreçarà la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre les llengües de les PAU al Comitè d'Experts de la Carta Europea per a les llengües regionals o minoritàries del Consell d'Europa, perquè en sigui coneixedor i per les possibles actuacions que escaiguin. El comitè és l'encarregat de supervisar la situació de les llengües als estats que han ratificat la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, com és el cas de l'estat espanyol.

En un comunicat enviat aquest dimarts, el Síndic considera que amb les mesures cautelars dictaminades pel TSJC el dia abans que comencessin els exàmens, "la justícia torna a qüestionar el sistema d'immersió lingüística". 

La institució recorda que el català, per disposició estatutària i legal —Estatut d'Autonomia de Catalunya, Llei de política lingüística i Llei d'educació de Catalunya—, és la llengua vehicular de l'ensenyament i la que normalment utilitza l'Administració i les institucions públiques com a llengua pròpia. En aquest sistema, també per disposició legal, està prohibida la separació en centres i en grups de classes per raó de la llengua habitual de l'alumnat i es determina que els estudiants han de poder utilitzar correctament les llengües oficials al final de l'educació obligatòria.  

El Síndic assenyala que, si bé el tribunal "pretén garantir el dret d'opció lingüística", no observa que "s'hagi desatès al llarg de les convocatòries realitzades fins al moment, ja que s'ha garantit la possibilitat de fer les proves en qualsevol de les llengües oficials".  

La institució recull que el dret d'opció lingüística determina la possibilitat de triar la llengua oficial en què l'alumnat vulgui fer l'examen, però que no comporta un deure per a l'administració educativa d'emprar normalment una llengua que no sigui l'estatutàriament i legalment reconeguda com a pròpia. Això sí, l'administració ha d'atendre, i així ha estat previst, el lliurament dels enunciats en una altra llengua, també oficial, quan així es demani.  

El Síndic conclou que aquest marc legal "no pot ser obviat per la jurisdicció ordinària a través d'una mesura cautelar com l'aplicada pel TSJC".  

Aquest dilluns, un dia abans que comencessin les proves, el TSJC va obligar el Govern a facilitar els enunciats dels exàmens de selectivitat en català, castellà i aranès en estimar les mesures cautelars urgents demanades per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya.

— El més vist —
- Etiquetes -
- Comentaris -
— El més vist —