Política de privadesa

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD)  l’actuali la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció protecció de Dades dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Responsable del tractament

La Universitat Pompeu Fabra // Diari de Barcelona és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’). Podeu consultar la informació relativa a  l’avís legal que apareix al peu de la pàgina principal.

Finalitat

A Diari de Barcelona recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

  • Tramitar les sol·licituds que ens facin els usuaris
  • Gestionar la relació amb els nostres subscriptors
  • Controlar i fer el seguiment d’audiències
  • ... (AFEGIR LES FINALITATS ADDICIONALS QUE PUGUIN EXISTIR)

Base legal

La legitimació per al tractament de les dades personals pot venir donada per:

  • Consentiment. En la gestió de les sol·licituds realitzades pels usuaris.
  • Execució d’un contracte o tasques precontractuals. En la gestió de les subscripcions.
  • El tractament és necessari per satisfer interessos legítims de Diari de Barcelona, sense que aquests prevalguin sobre els interessos o drets i llibertats fonamentals dels interessats. En el cas del control i seguiment d’audiències.
  • (CALDRÀ AFEGIR LES LEGITIMACIONS DE LES FINALITATS ADDICIONALS)

Destinataris 

La Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació amb qui la UPF existeixen contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. (Posar aquí altres destinataris de les dades).

Drets

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Mesures de seguretat

La Universitat Pompeu Fabra, en aplicació del RGPD, a realitzat una anàlisi de riscos i ha aplicat les mesures que se’n deriven ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD  per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que la Universitat Pompeu Fabra fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, la Universitat Pompeu Fabra utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat. 

Actualització d’aquesta política de privadesa:

La Universitat Pompeu Fabra es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) ) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyolautoritat Catalana de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat competent sobre la matèria.

La Universitat Pompeu Fabra mantindrà sempre publicada a la web del Diari de Barcelona la darrera versió de la seva Política de privadesa. Per això, la Universitat Pompeu Fabra recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.