- Avís legal -

Aquest lloc web, amb domini “www.diaridebarcelona.cat”, és propietat del DIARI DE BARCELONA (DdB), mitjà multimèdia creat des de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb seu i domicili social a:

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Plaça de la Mercè, 12
08002 Barcelona
NIF: Q5850017D

Tots els continguts, incloent-hi els textos, les fotografies, els vídeos, els àudios, els sons, els interactius, els elements gràfics i altres materials multimèdia, són propietat del DIARI DE BARCELONA o dels tercers que n'hagin autoritzat l’ús al mitjà de comunicació, que se’n reserva tots els drets de propietat.

Responsabilitats del mitjà de comunicació

El DIARI DE BARCELONA es reserva el dret de modificar, ampliar o suprimir sense previ avís els continguts de la web.

El DIARI DE BARCELONA no és responsable de la qualitat i disponibilitat tècnica de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web del mitjà de comunicació. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament pels responsables, redactors i col·laboradors del mitjà o per algun dels seus membres autoritzats.

El DIARI DE BARCELONA no garanteix l'accés continu a la informació ni als materials continguts a la seva pàgina web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control del mitjà de comunicació.

El DIARI DE BARCELONA no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

Tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, el DIARI DE BARCELONA no pot garantir que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Responsabilitats dels usuaris

L’accés i navegació al lloc web del DIARI DE BARCELONA té un caràcter lliure i gratuït. Tanmateix, els usuaris han de llegir atentament les presents condicions abans d’accedir i utilitzar el portal.

Els usuaris poden visualitzar, copiar o emmagatzemar els continguts en els seus dispositius només per al seu ús personal i privat. Els usuaris del domini “www.diaridebarcelona.cat” no estan autoritzats a utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris. No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o transformar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.

Els usuaris es comprometen a no utilitzar els continguts del DIARI DE BARCELONA amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic.

Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.

La participació dels usuaris en espais i eines habilitades pel DIARI DE BARCELONA per aquest propòsit, inclosos els comentaris a les informacions publicades, estarà condicionada a l’acceptació de les normes de participació específiques publicades al lloc web.

Modificació de les presents condicions i durada

El DIARI DE BARCELONA es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document sense preavís. Aquests termes estaran vigents fins que siguin actualitzats per altres degudament publicats.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el DIARI DE BARCELONA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.
 

Política de privadesa
 

El responsable d’aquesta web considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Responsable del tractament

La Universitat Pompeu Fabra és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin per mitjà d’aquesta pàgina web i els seus subdominis, en els formularis situats en aquests (el ‘lloc web’).

Finalitat

A Diari de Barcelona recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

  • Tramitar les sol·licituds que ens facin els usuaris
  • Gestionar la relació amb els nostres subscriptors
  • Controlar i fer el seguiment d’audiències

Base legal

La legitimació per al tractament de les dades personals pot venir donada per:

  • Consentiment. En la gestió de les sol·licituds realitzades pels usuaris.
  • Execució d’un contracte o tasques precontractuals. En la gestió de les subscripcions.
  •  El tractament és necessari per satisfer interessos legítims de Diari de Barcelona, sense que aquests prevalguin sobre els interessos o drets i llibertats fonamentals dels interessats. En el cas del control i seguiment d’audiències.

Destinataris

La Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació amb qui la UPF existeixen contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat.

Drets

Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat ([email protected]). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF ([email protected]) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

Mesures de seguretat


La Universitat Pompeu Fabra, en aplicació del RGPD, ha realitzat una anàlisi de riscos i ha aplicat les mesures que se’n deriven per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que la Universitat Pompeu Fabra fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Una vegada rebudes les vostres dades, la Universitat Pompeu Fabra utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.

Actualització d’aquesta política de privadesa

La Universitat Pompeu Fabra es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat competent sobre la matèria.

< La Universitat Pompeu Fabra mantindrà sempre publicada a la web del Diari de Barcelona la darrera versió de la seva Política de privadesa. Per això recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s o comprar cap producte per mitjà d’aquest lloc web.

— El més vist —